Condicions de Venda

Condicions de Venda

A Polleries Torres busquem en tot moment la satisfacció dels nostres clients.

1.- Clàusules Generals

Excepte conveni especial formalitzat per escrit, l’enviament de la comanda formulat pel client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda.

Les clàusules que el client vulgui introduir sobre les condicions de compra, lletres, justificants de recepció o altres documents hauran de ser acceptades expressament i per escrit pel venedor amb caràcter previ.

La informació que figura en els catàlegs i les llistes de preus ho és tan sols a efectes indicatius. https://polleriatorres.com/ procurarà que les modificacions que realitzi, en funció de l’evolució de les condicions econòmiques, ofereixin en tot moment la més adequada informació a client.

2.- Acceptació i disponibilitat de les condicions generals de contractació

Mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, vostè declara:

– Que és una persona major d’edat i amb capacitat de contractar.

– Que ha llegit i accepta aquestes condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients de la pàgina web amb Polleries Torres propietària de https://polleriatorres.com/.

Els Clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que utilitzin o contractin el servei o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients.

3.- Normes Aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

4.- Descripció dels productes, serveis i preus

Els productes de https://polleriatorres.com/ que s’adquireixen mitjançant la nostra pàgina web, concedeixen el dret de devolució en les 24 hores següents a la recepció de la comanda. Només s’acceptaran devolucions de productes en el seu estat original.

L’oferta dels productes de https://polleriatorres.com/ té validesa indefinida podent ser modificada, rectificada o cancel·lada sense previ avís als usuaris i consumidors habituals o eventuals.

La responsabilitat civil de https://polleriatorres.com/ pels productes subministrats queda limitada a l’ import dels mateixos. L’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat en cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la pàgina web, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a https://polleriatorres.com/.

Les comandes s’han de fer seguint els passos que li anirà marcant https://polleriatorres.com/, (més informació a la pestanya de COMANDES i ENVIAMENT), on podrà triar el producte i la quantitat d’allò que desitgi comprar. No obstant això, les característiques de cada producte poden fer que no sigui possible el subministrament del pes exacte indicat en la comanda. En aquests supòsits, el pes de la comanda se servirà el més aproximat possible. Si no és possible servir el pes per defecte, es contactarà amb el client telefònicament i es concertaran personalment els detalls de la comanda. Una comanda no és definitiu fins que és acceptada per https://polleriatorres.com/. Tota estipulació que derogui o completi les presents condicions generals de venda es considerarà acceptada pel client si no hi ha contestació escrita per part d’aquest. Els preus de venda inclouen l’IVA (10%) i poden variar sense previ avís i excepte error tipogràfic.

Les despeses d’enviament s’afegiran automàticament a la fi de el procés de compra. Es cobrarà segons sigui l’import de la comanda (veure taula adjunta) més IVA (21%). El transport serà gratuït a partir de comandes superiors a 100 €.

COMANDES IMPORTS
De 0 a 60.99 € 3.00 €
De 61 a 99.99 € 6.00 €
Més de 100 € 0.00 €

5.- Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per https://polleriatorres.com/ estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Polleries Torres S.A. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, https://polleriatorres.com/ no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant https://polleriatorres.com/ tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de Polleries Torres. El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a https://polleriatorres.com/ , als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

6.- Ús del servei i responsabilitats

https://polleriatorres.com/ no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, i no és responsable de possibles danys i perjudicis causats per indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, o qualsevol altres problemes aliens a la seva voluntat.

https://polleriatorres.com/ no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

El client manifesta que coneix que la informació facilitada per https://polleriatorres.com/ a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

El servei de consultes, s’ofereix a efectes informatius i té de forma expressa efectes limitats, ja que no es revisen documents que puguin ser rellevants o no es disposa d’informació completa en cap cas, de manera que és una opinió limitada sotmesa a millor dret. En tots els casos, es recomana que acudeixi a un advocat per prendre qualsevol decisió amb implicacions econòmiques.

7.- Dades de caràcter personal.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el client accepta que les dades facilitades a https://polleriatorres.com/, siguin incorporades a fitxers de titularitat de l’empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis oferts, per a la realització d’estudis estadístics que permetin el disseny de millores, per a la gestió de les tasques d’administració i per a la prestació d’informació de novetats, productes o serveis relacionats amb l’activitat.

https://polleriatorres.com/ es compromet a l’acompliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de confidencialitat, assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, mitjançant petició per escrit adreçada a polleries Torres., Mercat Municipal del Masnou, c / Itàlia 50, parada 29, Polleria torres 08320 El Masnou (Barcelona).

8.- Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

9.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit, i s’entendrà que han estat degudament realitzades, quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

10.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusulas

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.